Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

Witkowo 05 lipca 2022r.

OGŁOSZENIE
w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie wykonania badań laboratoryjnych.

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Witkowie działając na podstawie: Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079.)
1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292,1559, 1773, 1834,1981, 2105, 2120,2232, 2270, 2427,2469, z 2022 r. poz. 64, 91, 526,583, 655, 807,974, 1002, 1079),
2. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Witkowie.
jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonania badań laboratoryjnych. oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu:

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie medyczne – wykonanie badań laboratoryjnych.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badań laboratoryjnych wg wykazu wyszczególnionego w załączniku nr 1:
2. Termin realizacji zamówienia 12 miesiące od podpisania umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na poszczególne badania.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym.
5. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie WSPL.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą na stronie internetowej
www.wspl-witkowo.pl, można je również odebrać w siedzibie zamawiającego, otrzymać pocztą elektroniczną.
7. Dyrektor WSPL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
8. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
9. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – do 7 dni od daty otwarcia ofert.
10. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji jest Agnieszka Biskupska
tel. 500 478 714.
11. Oferty należy złożyć w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo – sekretariat, w terminie do dnia 13.07.2022 roku, do godziny 10:00. godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSPL w Witkowie, w dniu 13.07.2022 r. o godzinie 11:00.
13. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena ( koszt) 100 %

Dyrektor
WSPL SP ZOZ w Witkowie

 

Ogloszenie-o-konkursie.pdf

SWKO-labo.pdf
Umowa-konkurs-medyczny-labor.docx
Zalacznik-nr-2-oferta.doc
Zalacznik-nr-1-do-SWKO.docx

oswiadczenie-zalacznik-nr-3.docx

 

 

 

 

Skip to content