Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie, 62-230 Witkowo, ul. Żwirki i Wigury 9, zwana dalej WSPL SP ZOZ w Witkowie;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczeń medycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, tj. czas wskazany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art.29);

4. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa, tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Skip to content