Ogłoszenie o konkursie ofert

Witkowo,  dnia 21 kwietnia 2022 r

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WITKOWIE

Na podstawie art.26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Witkowie

Ul. Żwirki i Wigury 9

62-230 Witkowo   tel. 61 4777660   fax 61 4777660

1. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny
w następujących rodzajach i zakresach:

1) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
w następującym zakresie  świadczeń:

a) świadczenia lekarskie w zakresie dermatologii i wenerologii;

b) świadczenia lekarskie w zakresie okulistyki;

c) świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii;

d) świadczenia lekarskie w zakresie ortopedii;

e) świadczenia lekarskie w zakresie otolaryngologii;

f) świadczenia lekarskie w zakresie neurologii;

g) świadczenie lekarskie w zakresie urologii;

h) świadczenia lekarskie w zakresie ginekologii;

i) świadczenia lekarskie w zakresie psychiatrii;

j) świadczenia lekarskie w zakresie stomatologii;

k) świadczenia położnej w gabinecie ginekologicznym.

2) Medycyna pracy/lekarz orzecznik

a) świadczenia lekarskie w zakresie medycyny pracy;

b) świadczenia lekarskie w zakresie lekarza orzecznika.

3) Opieka psychologiczna/psychologia transportu

a) świadczenia lekarskie w zakresie psychologii;

b) świadczenia lekarskie w zakresie psychologii transportu.

4) Podstawowa opieka zdrowotna w następującym zakresie świadczeń:

a) świadczenia lekarskie w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej lekarza przyjmującego deklaracje wyboru;

b) lekarza pediatry zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej lekarza przyjmującego deklaracje

2. Zakres umowy:

Umowa zostanie zawarta na 36 miesięcy, od dnia 01.06.2022 r. do 31.05.2025r.

3. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektami umów oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: siedziba  Udzielającego Zamówienia — Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie Sekretariat w dni robocze od poniedziałku do piątku w 8:00-15:00,
tel.61 4777660, do dnia 06.05.2022 r. oraz do pobrania na stronie internetowej www.wspl-witkowo.pl.

4. Miejsce i  termin   składanie   ofert:   siedziba   Udzielającego   Zamówienia

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie Sekretariat, do dnia 05.2022 r. do godz.14:00.

5. Miejsce i termin  otwarcia  ofert:  siedziba  Udzielającego  Zamówienia

Gabinet Dyrektora dnia  09.05.2022 r., godz. 09:00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 12 dni od terminu otwarcia Wyniki zostaną  zamieszczone na  stronie  internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania

8. Odwołanie konkursu ofert, przesuniecie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego umorzenia bez podania przyczyny.

10. Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu: Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art.26 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018  poz. 2190 ).

                                                                                              Dyrektor

                                                                                 WSPL SP ZOZ w Witkowie

 

Umowa-Psycholog.doc

Umowa-Psycholog-i-psycholog-transporu.doc

Umowa-polozna-wzor.doc

Umowa-lekarz-orzecznik-medycyna-pracy-ochrona.doc

Umowa-swiadczenia-medyczne-Stomatologia-wzor.doc

Umowa-swiadczenia-medyczne-AOS.doc

Umowa-swiadczenia-POZ-wzor.doc

Szczegolowe-warunki-konkursu.doc

oswiadczenie-zalacznik-nr-3.docx

Ogloszenie-na-strone.pdf

Klauzula-poufnosci-za-nr-2.doc

Formularz-ofertowy-psychologia-i-psychologia-transportu-zal-nr-1E.doc

Formularz-ofertowy-POZ-zal-nr-1b.doc

Formularz-ofertowy-polozna-zal-nr-1d.doc

Formularz-ofertowy-badania-na-licencje-medycyna-pracy-zal-nr-1c.doc

Formularz-ofertowy-aos-zal-nr-1a.doc

Formularz-ofertowy-stomatologia-zal-nr-1f.doc

Skip to content