Ogłoszenie o konkursie ofert

Witkowo,  dnia 18 listopad 2022 r

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WITKOWIE

Na podstawie art.26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Witkowie

Ul. Żwirki i Wigury 9

62-230 Witkowo

tel. 61 4777660   fax 61 4777660

2. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny
w następujących rodzajach i zakresach:

1) Podstawowa opieka zdrowotna w następującym zakresie świadczeń:

a) świadczenia lekarskie w zakresie POZ lekarza przyjmującego deklaracje wyboru;

2) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następującym zakresie  świadczeń:

a) świadczenia lekarskie w zakresie otolaryngologii;

b) świadczenia lekarskie w zakresie ginekologii i położnictwa;

c) świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii ogólnej;

d) świadczenia lekarskie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

e) świadczenia lekarskie w zakresie okulistyki;

f) świadczenia lekarskie w zakresie dermatologii i wenerologii;

g) świadczenia lekarskie w zakresie neurologii;

h) świadczenie lekarskie w zakresie urologii;

i) świadczenia lekarskie w zakresie psychiatrii;

j) świadczenia lekarskie w zakresie stomatologii;

3) Świadczenia w zakresie psychologii i psychologii transportu.

3. Zakres umowy:

Umowa zostanie zawarta na 36 miesięcy,

AOS od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2025r.

Świadczenie lekarza POZ od dnia 01.12.2022 r. do 30.11.2025r.

3. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektami umów oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: siedziba  Udzielającego Zamówienia — Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie Sekretariat w dni robocze od poniedziałku do piątku w 8:00-15:00,
tel.61 4777660, do dnia 24.11.2022 r. oraz do pobrania na stronie internetowej www.wspl-witkowo.pl.

4. Miejsce i  termin   składanie   ofert:   siedziba   Udzielającego   Zamówienia

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie Sekretariat, do dnia 25.11.2022 r. do godz.12:00.

5. Miejsce i termin  otwarcia  ofert:  siedziba  Udzielającego  Zamówienia

Gabinet Dyrektora dnia  25.11.2022 r., godz. 13:00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 12 dni od terminu otwarcia ofert. Wyniki zostaną  zamieszczone na  stronie  internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Odwołanie konkursu ofert, przesuniecie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego umorzenia bez podania przyczyny.

10. Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu: Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art.26 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018  poz. 2190 ).

                                                                                              Dyrektor

                                                                                 WSPL SP ZOZ w Witkowie

 

ogloszenie-o-konkursie-lekarze-2023.pdf

Umowa-swiadczenia-POZ-wzor.doc

Umowa-swiadczenia-medyczne-Stomatologia.doc

Umowa-swiadczenia-medyczne-AOS.doc

Umowa-Psycholog-i-psycholog-transporu.doc

Szczegolowe-warunki-konkursu.doc

oswiadczenie-zalacznik-nr-3.doc

Klauzula-poufnosci-za-nr-2.doc

Formularz-ofertowy-stomatologia-zal-nr-1C.doc

Formularz-ofertowy-psychologia-i-psychologia-transportu-zal-nr-1D.doc

Formularz-ofertowy-POZ-zal-nr-1B.doc

Formularz-ofertowy-aos-zal-nr-1A.doc

Skip to content