Konkurs na Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

TERMIN SKŁADANIA OFERT
15 marca 2023 r.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ogłasza konkurs na stanowisko: DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WITKOWIE

ADRES PRZYCHODNI
ul. Żwirki i Wigury 9
62-230 Witkowo

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

wykształcenie wyższe
co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy
wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora
brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie

WYMAGANE DOKUMENTY
podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Witkowie
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora
dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
informacja z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, dotyczących dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne”
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora
Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Ministra Obrony Narodowej lub komisji konkursowej, kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do dnia 15 marca 2023 r.
Decyduje data: wpływu oferty do kancelarii Ministerstwa Obrony Narodowej
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
Dokumenty można składać osobiście w biurze podawczym (wejście od ul. Filtrowej)
Dokumenty należy złożyć w dwóch zaklejonych kopertach z napisem: „Departament Wojskowej Służby Zdrowia – Konkurs na stanowisko dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Witkowie”
Na kopercie wewnętrznej, zawierającej dokumenty, kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)

WARUNKI PRACY
Z kandydatem wybranym przez komisję konkursową i zaakceptowanym przez Ministra Obrony Narodowej, zostanie nawiązany stosunek pracy w trybie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 , z późn. zm.), na okres 6 lat. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku kierownika (dyrektora) podmiotu leczniczego podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136)

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIENIA MATERIAŁÓW
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Witkowie są udostępnione na stronie www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-wojskowej-sluzby-zdrowia w zakładce KONKURSY

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
Administrator danych: Minister Obrony Narodowej z siedzibą al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, tel. 22/628-00-31, adres e-mail iod@mon.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: na ww. adres
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora przychodni
Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przychodni (aplikacje kandydatów)
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora przychodni
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane

ROZPATRZENIE KANDYDATUR
Posiedzenie komisji konkursowej, na którym rozpatrywane będą kandydatury oraz prowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, odbędzie się w siedzibie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON przy al. Niepodległości 218 w Warszawie w terminie do 14 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert
O godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci będą powiadomieni pisemnie na adres e-mail

Skip to content