• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Artykuły

Przetargi zamknięte

 

Witkowo: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 560 000,00 zł
Numer ogłoszenia: 386400 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie , ul. Słowackiego 2, 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie, tel. 61 477 76 60, faks 61 477 76 60.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl-witkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 560 000,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 560 000,00 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełnienia w/w warunku będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspl-witkowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie ul. Słowackiego 2 62-230 Witkowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Witkowie ul. Słowackiego 2 62-230 Witkowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 

Numer ogłoszenia: 403134 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 386400 - 2012 data 08.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie, ul. Słowackiego 2, 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie, tel. 61 477 76 60, fax. 61 477 76 60.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 560 000,00 zł..
 • W ogłoszeniu powinno być: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego lub pożyczki w kwocie 560 000,00 zł..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 29.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Witkowie ul. Słowackiego 2 62-230 Witkowo.
 • W ogłoszeniu powinno być: 14.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Witkowie ul. Słowackiego 2 62-230 Witkowo. 

 

 

Numer ogłoszenia: 424994-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 386400 - 2012 data 08.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie, ul. Słowackiego 2, 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie, tel. 61 477 76 60, fax. 61 477 76 60.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 14.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Witkowie ul. Słowackiego 2 62-230 Witkowo..
 • W ogłoszeniu powinno być: 23.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Witkowie ul. Słowackiego 2 62-230 Witkowo..

 

 

Numer ogłoszenia: 457150 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 386400 - 2012 data 08.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie, ul. Słowackiego 2, 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie, tel. 61 477 76 60, fax. 61 477 76 60.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 23/11/2012 godzina 09:00, miejsce:Sekretariat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Witkowie ul. Słowackiego 2 62-230 Witkowo.
 • W ogłoszeniu powinno być: 30/11/2012 godzina 09:00, miejsce:Sekretariat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Witkowie ul. Słowackiego 2 62-230 Witkowo.

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

Dotyczy: udzielenie i obsługa kredytu bankowego lub pożyczki kwocie 560 000,00 zł.

 

 

Działając w imieniu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Witkowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp – informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-888 Poznań opiewającą na kwotę 78 793,69 zł brutto, słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 69/100.

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania merytoryczne i formalne stawiane przez Zamawiającego.

 

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert: najniższa cena - jedyne kryterium oceny ofert.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

w zł brutto

1

IDEA BANK S.A.

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

88 827,20

2

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu

ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

78 793,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnych ofert.

 

Ponadto umowa zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu może być zawarta bezpośrednio po przekazaniu niniejszej informacji zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp.

 

 

                                                                                                                           Dyrektor

 

                                                                                              .....................................................

                                                                                                lek. med. Antoni KIEREPKA

 

Wyk.

E.B.-Sz.

61 477 76 60 wew. 31

Dnia 06.12.2012Załącznik: SIWZ Kredyt WSPL Witkowo 17.10.2012

 

Załącznik 1: SIWZ Kredyt WSPL Witkowo
Załącznik 2: Oferta
Załącznik 3: Oświadczenie
Załącznik 4: Prognozwany harmonogram
Załącznik 5: NFZ1 PDF
Załącznik 5: NFZ2 PDF

Odpowiedzi łączne